MAIN.jpg
logo.jpg

真鍮やシルバーなどのメタルと

異素材を用いた金工作品を制作。​